Reserveren

Algemene voorwaarden Escaperoom
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de escaperooms en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Popup Escape, Arthur van Schendellaan 250, 2321WH, Leiden, hierna te noemen Popup Escape. escape-event.nl, escape-toren.nl, popup-escape.nl, popup-escaperoom.nl, redcarpetescape.nl zijn werknamen van Popup Escape; derhalve gelden de algemene voorwaarden van Popup Escape eveneens voor alle werknamen.

Artikel 1: definities
1.1 in deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: – Popup Escape: de medewerkers van Popup Escape en alle partijen in dienst van Popup Escape; – klant: de wederpartij van Popup Escape, waarvoor Popup Escape een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon; – deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. – uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Popup Escape aan de klant is aangeboden.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst
2.1 een overeenkomst komt tot stand indien de klant een reservering plaatst via de website wanneer de betaling ontvangen is.

2.2 degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3: uitvoering van de overeenkomst
3.1 Popup Escape zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Popup Escape heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 de klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Popup Escape aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Popup Escape worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Popup Escape zijn verstrekt, heeft Popup Escape het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.4 Popup Escape is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Popup Escape is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Popup Escape kenbaar behoorde te zijn.

3.5 klant vrijwaart Popup Escape voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 4: betaling
4.1 de betaling van het verwachte totaalbedrag van het uitje dient voor de datum van het uitje volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Dit kan enkel via ideal vooraf.

4.2 het niet tijdig betalen of het niet ondertekenen van de bevestiging leidt niet tot annulering van de boeking.

4.3 is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.

4.4 indien Popup Escape hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.5 de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

4.6 klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 6: wijzigingen door de deelnemer(s)
6.1 de reservering kan door de klant in overleg met Popup Escape gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

Artikel 7: annuleringen
7.1 indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

A: voor de werknaam ‘redcarpetescape.nl’ geldt:

Annulering > 48 uur voor bedoeld tijdstip 0 euro per kamer
Annulering < 48 uur voor bedoeld tijdstip de helft van de reserveringskosten
III. Annulering < 24 uur voor bedoeld tijdstip het volledige reserveringsbedrag

Voor alle overige werknamen gelden de afspraken in de overeenkomst met de klant.
7.2 annuleringen dienen schriftelijk per mail of per post en gedateerd te gebeuren.

7.3 vermindering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft Popup Escape het recht de prijs per persoon aan te passen.

7.4 een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

Artikel 8: niet doorgaan van het programma/wijzigingen
8.1 alleen Popup Escape behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.

8.2 indien door omstandigheden door Popup Escape wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Popup Escape zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

8.3 indien Popup Escape besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht Popup Escape zich tot teruggave van het volledige boekingsbedrag

Artikel 9: klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij Popup Escape worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Popup Escape. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt Popup Escape het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

Artikel 10: aansprakelijkheid
10.1 indien Popup Escape aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het uitje.

10.2 door Popup Escape wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de het uitje. Popup Escape is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Popup Escape aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.

10.4 indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

10.5 indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

10.6 verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Popup Escape of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 11: begin- en eindtijd
De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Popup Escape hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.

Artikel 12: opschorting en ontbinding
12.1 Popup Escape is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst Popup Escape ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. – klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2 voorts is Popup Escape bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Popup Escape op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Popup Escape de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 Popup Escape behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: overmacht
13.1 Popup Escape is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Popup Escape geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Popup Escape niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Popup Escape worden daaronder begrepen.

13.3 Popup Escape heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Popup Escape zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.4 Popup Escape kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Popup Escape gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14: geschillen
14.1 de rechter in de vestigingsplaats van Popup Escape is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Popup Escape het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: toepasselijk recht
15.1 op elke overeenkomst tussen Popup Escape en de klant is nederlands recht van toepassing. Het weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16: wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

16.1 in geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

16.2 van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

16.3 de algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

16.4 de algemene voorwaarden staan vermeld op de website redcarpetescape.nl